РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
Обрасци:

•   Биланс стања
•   Биланс успеха
•   Извештај о осталом резултату
•   Извештај о токовима готовине
•   Извештај о променама на капиталу

Документација:

•  Напомене уз редовни годишњи финансијски извештај
•  Одлука о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја или Изјава да редовни годишњи финансијски извештај није усвојен српски језик
•  Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка или Изјава да није вршена расподела добити односно покриће губитка по редовном годишњем финансијском извештају српски језик
•  Ревизорски извештај са редовним годишњим финансијским извештајем који је био предмет ревизије српски језик

Потврда:

Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја и документације