Одобрава се ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА за испоручени природни гас за период НОВЕМБАР 2016. - МАРТ 2017. године за купце из категорије "ДОМАЋИНСТВА"

Надзорни Одбор ЈП "ГАС-РУМА" на седници одржаној 28.09.2016. године донео је следећу одлуку:

Одобрава се ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА за испоручени природни гас за период НОВЕМБАР 2016. - МАРТ 2017. године за купце из категорије " ДОМАЋИНСТВА ", тако да се рачуни за испоручену количину природног гаса деле према датуму доспећа и то:

- 70% месечног дуга доспева до 15-ог у текућем месецу за претходни месец

- 30% остатка месечног дуга доспева по истеку 165 дана од издавања рачуна.

Ова ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ОДМАХ, а ПРИМЕЊИВАЋЕ се почев од рачуна ЗА НОВЕМБАРСКУ ПОТРОШЊУ.

PDF Одложено плаћање - Одлука Надзорног Одбора 28.09.2016. године