Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Најчешћа питања и одговори

1. Шта је УГИ – Унутрашња Гасна Инсталација?
Унутрашња гасна инсталација је део инсталације од КМРС (кућни мерно-регулациони сет) до врха канала за одвод продуката сагоревања.

2. Ко контролише и одржава УГИ?
На основу Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, број 84/2004) енергетски субјекат који врши испоруку природног гаса (ЈП „Гас-Рума“) врши техничку контролу унутрашњих гасних инсталација приликом првог прикључења у објекту купца. Такође, ЈП “Гас-Рума“ врши редовне годишње контроле и одржавање гасних инсталација својих потрошача.

3. Зашто су битне годишње контроле УГИ?
Редован сервис гасних инсталација (УГИ) је у интересу потрошача, јер се редовним прегледом откривају евентуална места цурења гаса и повећава се сигурност коришћења.

4. Кога звати када је потребан сервис гасног уређаја?
Гасне уређаје сервисирају само овлашћени сервисери.

5. Шта радити кад се осети мирис гаса?
   • Затворити гасну славину (вентил у кућном мерно-регулационом сету) и напустити објекат. У затвореном положају ручица стоји нормално на цевовод;
   • Не палити светло, а уколико је укључено не искључивати га;
   • Одмах отворити прозоре и врата и направити промају;
   • Никако не уносити отворен пламен, не пушити, не користити електрично звоно, не користити телефон као ни било коју ел. направу која може проузроковати варницу;
   • Ако претпостављате да гас долази из подрума, не улазећи у подрум отворите прозоре или врата и позовите Дежурну службу ЈП „Гас-Рума“ на број телефона: 063/511-556;
   • Дежурној екипи дистрибутера омогућите приступ оштећеним местима;
   • Сачувати мир;    • Евентуална оштећења на гасној мрежи НЕ СМЕТЕ САМОСТАЛНО ОТКЛАЊАТИ, јер је то у надлежности дистрибутера!

6. Шта радити у случају хаварије на уличној гасној мрежи?
У случају хаварије одмах позвати дистрибутера на број телефона Дежурне службе 063/511-556

7. Шта радити ако мерач стане?
Одмах позвати дистрибутера на бројеве телефона који су исказани на рачунима ЈП „Гас-Рума“ или на сајту www.gasruma.rs

8. Да ли ЈП „Гас-Рума“ нуди могућност репрограма?
ЈП „Гас-Рума“ пружа могућност репрограма.

9. Шта је репрограм?
Репрограм нуди могућност плаћања дела рачуна за потрошњу природног гаса за период НОВЕМБАР - МАРТ. Први део рачуна од 60% плаћа се по испостављању рачуна до 20. у месецу. Други део рачуна од 40% плаћа се по истеку 170 дана од издавања рачуна. Репрограм се односи на потрошаче из категорије „домаћинства“.

10. Ко пројектује УГИ?
Пројектовање унутрашње гасне инсталације може да обави било који овлашћени пројктант који има лиценцу за пројектовање издату од стране Инжењерске коморе Србије. ЈП „Гас-Рума“ пружа услуге пројектовања УГИ својим потрошачима из категорије домаћинства (КГИ).

11. Ко ради извођење УГИ?
Унутрашњу гасну инсталацију изводи било који овлашћени извођач радова који има лиценцу овлашћеног извођача радова, издату од стране Инжењерске коморе Србије.

12. Која је процедура поновног прикључења ако инсталација није радила дуже од годину дана?
Потрошач је у обавези да позове лиценцираног сервисера или сертификовано предузеће да испита инсталацију на непропусност и чврстоћу, затим овлашћеног димничара да испита димњак (ако гасни уређај одводи продукте сагоревања преко димњака). Све записнике о испитивању потрошач је дужан да преда дистрибутеру. Након тога дистрибутер пушта гас у инсталацију. Овлашћени гасни сервисер треба да прегледа и подеси гасне уређаје.

13. Која је процедура измештања прикључка?
Потребно је попунити Захтев за измештање прикључка и предати га на шалтеру ИНФОРМАЦИЈЕ у ЈП „Гас-Рума“. Захтев се може преузети на шалтеру Информације.

14. Која је процедура за промену власника приључка?
За физичка лица потребно је поднети Захтев за промену власника. Захтев се преузима на шалтеру Информације. Уз захтев нови власник прилаже следећа документа:
   • Копију личне карте
   • Уговор о купопродаји

За правна лица потребно је поднети захтев за промену власника на шалтеру Информације и уз захтев приложити следећа документа:
   • Уговор о купопродаји или Уговор о закупу
   • Извод из АПР-а
   • Потврду о пореском евидентирању
   • Картон депо-потписа
   • Шест меница са потврдом о регистрацији

15. На адреси постоји више потрошача, како раздвојити потрошњу?
Да би се укупна потрошња поделила на више потрошача потребно је по условима ЈП ''Гас-Рума'' поставити ''контролни'' мерач. На ''контролном'' мерачу се очитава количина гаса која је ушла у део инсталације иза ''контролног'' мерачу. ЈП ''Гас-Рума'' није одговоран за рад, баждарење и усаглашеност рада ''контролног'' мерача и мерача у КМРС на којем се једино врши комерцијално мерење природног гаса меродавно за наплату утрошка од стране ЈП ''Гас-Рума''.

16. Како одјавити бројило?
Бројило може да се одјави из више разлога. Потребно је доћи у ЈП „Гас-Рума“ на шалтер Информације где се попуњава Захтев за привремено искључење (нпр. ако се врше неки радови на парцели, неће бити станара у кућу неки период....) или Захтев за трајно искључење.

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак