Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Процедура за изградњу типског (кућног) гасног прикључка (КГП)


Ред. број Прибављање документације Место прибављања - достављања Примедба
1. Обавеза странке је да провери у ЈП "Гас - Рума" да ли постоји могућност гасификације предметног објекта ЈП "Гас - Рума",
шалтер ''информације''
По сазнању да је технички могуће извршити прикључење објекта на дистрибутивну гасну мрежу, странка подноси захтев
2. Подношење захтева за издавање одобрења за прикључење објекта потрошача гаса за типски прикључак (Г-4 или Г-6) уз који се прилаже: ЈП "Гас - Рума",
шалтер ''информације''
Захтев попуњава службено лице на шалтеру
2.1. Власнички лист (лист непокретности) Катастар, геометар Оригинални документ, не старији од 6 месеци
2.2. Копија катастарског плана за предметну парцелу од РГЗ или ситуациони план и копија плана водова. Катастар, геометар Оригинални документ, не старији од 6 месеци
2.3. Одобрење за изградњу објекта који се гасифицира - употребна дозвола, решење о озакоњењу објекта ЈП "Гас - Рума",
шалтер ''информације''
Ако објекат није уцртан, инвеститор прилаже одобрење за изградњу објекта - употребну дозволу или решење о озакоњењу
2.4. Копија личне карте ЈП "Гас - Рума",
шалтер ''информације''
3. Израда техничких улова за КГП (скица КГП) ЈП "Гас - Рума",
шалтер ''информације''
Референт КП на терену уз присуство инвеститора дефинише локацију КМРС
4. Издавање Решења о одобрењу за прикључење објекта потрошача гаса (Г-4 или Г-6) са прилогом техничких услова за КГП ЈП "Гас - Рума",
шалтер ''информације''

За израду неопходна уплата важећих такси
5. Скалапње Уговора о изградњи типског гасног прикључка ЈП "Гас - Рума",
шалтер ''информације''
По склапању уговора инвеститор уплаћује накнаду за трошкове прикључења објекта на дистрибутивни систем према издатом решењу о одобрењу за прикључење.
6. Изградња типског прикључка Изградњу изводи ЈП "Гас - Рума" са грађевинским кооперантом

Легенда:
Типски прикључак -је прикључак на дистрибутивну мрежу притиска мањег од 6 bar са кућним мерно-регулационим сетом (КМРС) максималног капацитета не већег од 10 m3/h,у који се уграђују типизиранa, односно стандардизованa опрема, уређаји и материјали и при чијој се изградњи изводе стандардни радови.
РГЗ - Републички геодетски завод
КГП - Кућни гасни прикључак
КМРС - Кућни мерно регулациони сет (са мерачем величина Г-4 за потрошњу ≤ 6 m3/h или величина Г-6 за потрошњу ≤ 10 m3/h )

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак