Informacije

Adresa: JNA 136, 22400 Ruma
Telefon: 022/473-450
Fax: 022/471-484
E-mail: office@gasruma.rs
Dežurna služba: 063/511-556
Besplatan poziv: 0800-003-007
RADNO VREME
Radni dan: 07:00 - 15:00h
RAD SA STRANKAMA
Radni dan: 07:00 - 14:30h
REKLAMACIJE
reklamacije@gasruma.rs

Koncepcija razvoja

Prateći svetska iskustva i savremene trendove u ovoj oblasti mogu se predstaviti neki mogući pravci razvoja elemenata distributivnog sistema JP "Gas – Ruma". Osnova za buduću realizaciju ovih elemenata je Plan razvoja distributivnog sistema koji je donet februara 2013.g. za period 2014.-2018.g. Ciljevi donošenja Plana razvoja su: povećanje sigurnosti isporuke i razvoj Sistema u skladu sa realno iskazanim potrebama za priključenje proizvođača prirodnog gasa i kupaca i obezbeđenje novih povezivanja sa transportnim ili drugim distributivnim sistemom.

Planom razvoja
• prikazane su kakrakteristike postojećeg sistema;
• data je prognoza razvoja potrošnje po primoptredajnim mestima sa JP ''Srbijagas'';
• projektovani su gubici u distributivnom sistemu po godinama;
• predviđena je gasifikacija područja u kojima nema gasne infrastrukture;
• planirane su rekonstrukcije, revitalizacije i modernizacije postojećih mreža;
• daju se smenice razvoja i modernizacije sistema merenja , akvizicije podataka, nadzora i upravljanja;

Racionalizacija potrošnje, praćenje i upravljanje elementima distributivnog sistma

racionalizacije potrošnjeU cilju smanjenja gubitaka, praćenja funkcionisanja distributivnog sistema i efikasnijeg i ekonomičnog upravljanja sistemom tendencija je uvođenja daljinskog merenja (telemetrije) i upravljanja na svakom nivou i svakom segmentu potrošnje: od MRS pojedinačnih naselja do registrovanja potrošnje pojedinačnih potrošača iz svih kategorija. S tim u vezi predviđa se postepena zamena za starelih merača meračima koji mogu korigovati izmerenu količinu bar po jednom od nekoliko aktuelnih parametara korekcije (p, T, Z,...) i formiranje telemetrijskog sistema. Postoji nekoliko telemetrijskih tehnologija ali su u našoj zemlji ovi podaci još na nivou eksperimentalnih tako da je teško reći u ovom trenutku šta je optimum i koja od njih ima veću verovatnoću opstanka i razvoja. Osim potrošnje prirodnog gasa telemetrija je već prisutna i razvija se sa stanovišta održavanja: JP "Gas – Ruma" već ima osnovni telemetrijski modul za stanice katodne zaštite a razmatra se i mogućnost daljinskog upravljanja istim kao i telemetrijska konrola njegovih elemenata (mernih mesta).

Nove usluge potrošnje

povecanje sigurnostiOsim dodatnih usluga koje se pominju na drugom mestu a tiču se pristupu informacijama od koristi za konkretnog korisnika u svetu se odavno koriste i različite mogućnosti plaćanja utrošenog gasa pa tako i mogućnosti ''pre-paid'' potrošnje- merač opremljen čitačem čip kartice u uslovima stalne cene i kvaliteta gasa omogućava korisniku da u svakom trenutku ima uplaćenu određenu ''avansnu'' količinu gasa sa kojom može raspolagati u određenom periodu (nije potrebno periodično očitavanje merača, ispostavljanje računa i sl.).

Povećanje sigurnosti sistema

Pored aktivnih mera sigurnosti koje se sprovode po principu periodičnih pregleda u svetu postoje i razvijaju se i pasivne aktivnosti- na mrežu i priključke ugrađuju se tzv "gas-stop" ventili koji omogućavaju brz prekid protoka gasa ka delu u kojem dođe do naglog pada pritiska tj. na mesta oštećenja gasovoda.

Racionalizacija rada službe distribucije

U dispečerskom centru u zavisnosti od podataka o ekipama i poslovima na terenu (upotreba GPRS i tehnologija mobilne telefonije) optimizuje se rad mobilnih ekipa u redovnim i vanrednim situacijama, po planiranim intervencijama i pozivu.

 

011344129
Posetioci
3
Članci
429
Broj pregleda članaka
10411278

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Sva prava zadržana.

Vrati na početak