Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

КОНТЕКСТ, МИСИЈА И ВИЗИЈА

Предузеће ЈП "ГАС-РУМА" је организовано на функционалном и процесном принципу. Ради јединственог и ефикасног обављања послова у оквиру предузећа ЈП "ГАС-РУМА", образоване су три организационе целине:

• Сектор техничких послова,
• Сектор економско финансијских и комерцијалних послова и
• Служба општих послова

За потребе функционисања система менаџмента квалитетом, установљава се тело под називом Одбор за квалитет које чине:

• директор предузећа,
• директор сектора техничких послова,
• директор сектора економско финансијских и комерцијалних послова,
• руководилац службе општих послова и
• представник руководства за квалитет.

ЈП "ГАС-РУМА" се бави пружањем услуга дистрибуције природног гаса, пројектовања и изградње разводног и дистрибутивног гасовода, пројектовања и изградње кућних гасних прикључака, пројектовање и изградње кућних гасних инсталација, набавке, испоруке, монтаже и сервисирања гасне опреме. Дугогодишње искуство, лојални и обучени кадрови, квалитет производа и услуга, висок степен прилагодљивости условима тржишта, партнерски односи са испоручиоцима и купцима/корисницима и флексибилност су одреднице које чине снагу ЈП "ГАС-РУМА". Осавремењавање начина рада биће још један одговор претњама које се манифестују кроз појаву нестручне и нелојалне конкуренције, стагнације привредних делатности и појавних облика проблематичних тендера. Евентуалне слабости превазилазе се бољом организацијом и координацијом, односно адекватном применом стандарда ИСО 9001. Мисија и визија, дате у наставку, показују сврху постојања и где ЈП "ГАС-РУМА" види себе у будућности.

МИСИЈА

Мисија ЈП "ГАС-РУМА"-а заснована је на тржишно оријентисаном пословном систему са циљем потпуног задовољења захтева наших купаца и корисника у сарадњи са провереним добављачима, подизвођачима и другим организацијама ангажованим из аутсорса по најнижим ценама и провереног квалитета, а у сарадњи са најпознатијм домаћим и иностраним произвођачима.

ВИЗИЈА

Визија ЈП "ГАС-РУМА"-а је да желимо да будемо синоним компаније која је лидер у својој бранши, пружајући купцима и корисницима најбољу праксу уз обострани интерес.

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак